| Login
Varaa demo

Asetus toi tarkennuksia asiakkaan tunnistamiseen ja riskiarvion laadintaan

Tatu Kulmala kirjoitti 07.02.2022

Rahanpesulakiin perustuva asetus menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä tuli voimaan 1.1.2022. Se määrittää ja ohjeistaa tarkemmin, missä tilanteissa ja millä tavoin asiakkaan tuntemistoimia voidaan sopeuttaa niiden ajoituksen tai toistuvuuden sekä tuntemistietojen määrän ja lähteiden osalta.

Asetus tarkentaa aiempaa lainsäädäntöä ja ilmoitusvelvollisille annettuja ohjeita sekä helpottaa tällä tavalla arvion laatimista eri riskitekijöiden kannalta.

Kynnysarvon asettaminen

Rahanpesulain yksinkertaistettua menettelyä noudattaessaan ilmoitusvelvollinen voi halutessaan asettaa tuntemistoimien osalta kynnysarvon. Tuntemistoimien kynnysarvon ylittyessä suoritetaan tarkempia asiakkaan tuntemistoimia tai seurataan liiketoimia. On kuitenkin huomioitava, että kynnysarvoja asettaessa on varmistettava, että menettely mahdollistaa sen ylityksen havaitsemisen ja että kynnysarvo on riittävän alhainen suhteessa riskeihin.

Vähäisen riskin palvelut ja riskitekijöiden määrittely

Asetuksessa on myös määritelty vähäisen riskin sisältäviä vakuutustuotteita ja -palveluita. Samoin siinä on listattu vähäisen riskin rahoitustuotteita ja -palveluita. Vastaavasti asetus määrittelee asiakkaaseen, tuotteeseen, palveluun tai toimitustapaan liittyvät tavanomaista suuremmat riskitekijät ja maantieteelliset seikat, joilla voi olla merkitystä. Edelleen asetuksessa määritellään hieman aiempaa sääntelyä konkreettisemmin mm. mitä tarkoittaa tehostettu tuntemismenettely.

"Etäriskin" eliminointi

Huomionarvoista on myös se, että tuotettaessa palvelua etänä eli ilman asiakkaan fyysistä tapaamista, voi tähän liittyä rahanpesulain mielessä korkeampi riski, ellei käytetä sähköisen tunnistamisen menetelmiä. Tätä korvaavien muiden menetelmien käyttäminen on vähintäänkin työlästä ja erityisesti asiakkaalle vaivaannuttavaa.

"Sähköinen tunnistaminen on paras keino poistaa asetuksen tarkoittama ns. etäriski ja se, että asiakkuus olisi automaattisesti korkeamman riskin kategoriassa, mikä vaatisi myös tehostetumpia tuntemistoimia"

Kaiken kaikkiaan asetus täsmentää jonkin verran aikaisempaa sääntelyä ja antaa paremmat lähtökohdat arvioida, missä tilanteissa asiakkaan riskiprofiilin perusteella tulee noudattaa tihennettyä tai hieman harvempaa seurantaa ja mitkä asiakkaan tai tämän toiminnan tai maantieteellisen piirin seikat (ainakin) voidaan perustellusti ottaa huomioon riskiarviointia tehtäessä.

Tatu Kulmala

Osakas | Suomen Tunnistetieto Oy

tatu.kulmala@doks.fi +35850 520 5353

Varatuomari Tatu Kulmala on yksi Suomen Tunnistetieto Oy:n partnereista. Tatulla on pitkä kokemus asianajotyön ja teknologiajuridiikan saralta ja osaamisensa ansiosta hän löytää yleensä vastaukset kiperimpiinkin kysymyksiin rahanpesusääntelyn ja myös esimerkiksi tietosuojan osalta. Tatu työskentelee päivittäisessä asiakasrajapinnassa, minkä lisäksi hänellä on vahva rooli käyttökokemuksen parantamisessa ja tuotekehityksessä mm. lainsäädäntömuutosten huomioon ottamiseksi palvelussa. Tatun tavoitteena on tuottaa ensiluokkaista palvelua sekä asiakassuhteissa että asiakkaiden tarpeiden täyttämisessä tehokkailla ratkaisuilla.