| Login
Varaa demo

Asianajo- ja lakipalvelut

Rahanpesulaki koskee myös asianajajia ja muita oikeudellisen palvelun tarjoajia näiden hoitaessa rahanpesulaissa lähemmin määriteltyjä toimeksiantoja. Rahanpesulakia sovelletaan pääasiallisesti niihin toimeksiantoihin, jotka eivät liity oikeudenkäynteihin taikka esitutkintaan

Valtaosaan toimeksiannoista rahanpesulakia sovelletaan ja usein asiakkaan toimeksiannon luonne saattaa muuttua alkuvaiheista siten, että esim. riita-asia muuttuu laajemmaksi asiakkaan asioiden hoidoksi. Tällöin on tärkeää, että rahanpesulain mukaisista velvoitteista on huolehdittu aina kaikkien asiakkaiden osalta.

Rahanpesulain mukaan asianajajan ja oikeudellisen palvelun tarjoajan on mm. tunnistettava asiakkaansa ja tämän edustaja sekä todennettava tämän henkilöllisyys. Myös asiakkaan mahdollinen poliittinen vaikutusvalta on selvitettävä ja laadittava asiakaskohtainen riskiarvio. Tosiasialliset edunsaajat tulee tunnistaa ja lisäksi todentaa siinä tapauksessa, että edunsaajat ovat korkean riskin maasta tai asiakas on arvioitu muusta syystä korkeariskiseksi. Tiedot tulee säilyttää luotettavalla tavalla ja ne tulee arkistoida viiden vuoden ajaksi asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Jatkuva seuranta ja tietojen ylläpito, pakotelistat

Kun toimeksiannot usein liittyvät taloudellisiin järjestelyihin, on rahanpesulain velvoitteiden merkitys korostuneessa asemassa. Erityisen tärkeää on myös säännöllisesti tarkistaa, etteivät asiakkaat, näiden edustajat ja edunsaajat ole jäädytys- tai pakotelistoilla. Pakotelistoissa tapahtuvia muutoksia tulee seurata säännöllisesti koko asiakassuhteen keston ajan. Mikäli asiakas on kansallisen tai kansainvälisen pakote- ja jäädytyspäätöksen kohteena, tulee asiakassuhteesta tällaisen tahon kanssa lähtökohtaisesti pidättäytyä.

DOKS®in rajapinnat tärkeimpiin pakotelistoihin sekä pakotelistojen automatisoitu seuranta ovat erinomainen työväline lain edellyttämän tarkistus- ja seurantavelvoitteen hoitamiseen. Lisäksi yritystietojärjestelmästä (YTJ) päivitetään kerran vuorokaudessa automaattisesti asiakkaiden rekisterimerkinnät (mm. yritysten kuuluminen ennakkoperintärekisteriin tai saneeraus- ja konkurssitiedot).

Konkreettinen lisäarvo säästyneessä työajassa

DOKSin avulla helpotetaan merkittävästi raskaita työvaiheita asiakassuhteen perustamisessa ja seurannassa. Asiakkaista voidaan hankkia ja tallentaa yksinkertaisilla ja vaivattomilla menetelmillä vaaditut tiedot tietoturvallisesti. Palvelu sisältää myös useita muita ominaisuuksia, jotka tehostavat asiantuntijan työtä, kuten sähköiset allekirjoitukset, turvaviestit sensitiivisen tiedon lähettämiseen, sekä kaupparekisteritiedot, tilinpäätökset, maksuhäiriöt ja rating-raportit.

Rahanpesulain velvoitteiden hoitamiseen liittyviä rutiineja sujuvoittaa lisäksi se, että DOKSissa asiakkaan tunnistamiseen liittyvä dokumentaatio säilyy yhdessä paikassa, josta tiedot voi tarvittaessa helposti tarkistaa. Lisäarvoa tuovat automatisoitu pakotelistatarkistus ja numeerinen riskiarvio, jota yritys harkitsee soveltavansa myös omissa riskiarvioinneissaan.